990.000 
690.000 

Đồng Hồ Thông Minh

Đồng hồ thông minh MyKID 4G th

1.850.000 

Đồng Hồ Thông Minh

Đồng Hồ Thông Minh MyKID4G LITE

1.390.000 
1.400.000 
2.100.000 
Phone